Miałeś wypadek? Odzyskaj odszkodowanie z naszą pomocą!

Zadzwoń do nas
739-088-388
a uzyskasz odszkodowanie
biuro@odzyskamyodszkodowanie.pl


W przypadku uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia osobie poszkodowanej przysługuje odszkodowanie w zakresie:

 

 

Odszkodowanie na pokrycie wszelkich wynikłych z tego powodu kosztów leczenia.

Jako koszty leczenia rozumiemy:

  • koszty zakupów leków,
  • koszty związane z dodatkowym odżywianiem w okresie leczenia i rehabilitacji,
  • koszty pobytu w szpitalu i zabiegów rehabilitacyjnych,
  • koszty konsultacji u specjalistów,
  • koszty środków opatrunkowych i przyrządów rehabilitacyjnych,
  • koszty związane z dodatkową opieką podczas leczenia,
  • koszty poniesione na zakup sprzętu ortopedycznego i protez,
  • koszty związane z dowozem poszkodowanego na leczenie oraz przejazdami osób bliskich w celu
  • odwiedzin w szpitalu.

 

Renta dla wyrównania szkód o charakterze trwałym.

Obrażenia ciała będące skutkiem wypadku lub trwały rozstrój zdrowia, których doznała osoba

poszkodowana często powodują po jej stronie zwiększone potrzeby. Najczęściej są to potrzeby

związane z utrzymaniem jej stanu zdrowia oraz opieką nad poszkodowanym. Tego typu potrzeby

oznaczają dla poszkodowanego zwiększone koszty, do których pokrycia zobowiązany jest sprawca

szkody i tym samym jego zakład ubezpieczeń w zakresie OC. Wydatki te zazwyczaj występują w dłuższej perspektywie czasowej i comiesięczne ich egzekwowanie byłoby nadmiernie uciążliwe.

Dlatego też przy zwiększonych potrzebach w dłuższym okresie czasu można żądać świadczenia, jakim

jest renta na zwiększone potrzeby wykazując zgodnie z art. 6 k.c. jej zasadność. Dla skutecznego

wykazania uprawnienia do tego typu renty wystarczy przedstawienie zaświadczenia lekarskiego

(opinii) wskazującego zakres zwiększonych potrzeb i prawdopodobny czas w jakich będą one

występowały. Przy tak szerokim określeniu obowiązku świadczenia niemożliwy jest precyzyjny

wymiar jego wysokości. Wymiar takiej renty określa się na podstawie ustalonego zakresu potrzeb

oraz ogólnej wiedzy o kosztach leczenia, opieki i zabiegów rehabilitacyjnych. Nie oznacza to jednak,

że renta na zwiększone potrzeby będzie przez cały czas w jednakowej wysokości jej wymiar może się

zmniejszać lub zwiększać w zależności od potrzeb i faktycznie ponoszonych dodatkowych kosztów

przez poszkodowanego.

Zmiany wymiaru renty może żądać poszkodowany w każdym czasie, może też jej wymiar badać zakład ubezpieczeń. Renta na zwiększone potrzeby może przybrać charakter

czasowy lub stały, w zależności od określenia czasu występowania zwiększonych potrzeb u osoby

poszkodowanej. Renta o charakterze czasowym przyznawana jest wtedy, gdy następstwa szkody

osobowej są długotrwałe, ale odwracalne. Gdy następstwa mają charakter nieodwracalny, ustala się

rentę stałą.

 

Renta z tytułu utraconego dochodu.

Na skutek następstw powypadkowych poszkodowany może utracić zdolność do pracy zarobkowej. Utrata zdolności do pracy może mieć charakter zarówno okresowy jak i stały. W wypadku czasowej utraty zdolności do pracy poszkodowany może wystąpić do zakładu ubezpieczeń z

roszczeniem o pokrycie powstałej straty w postaci utraconego zarobku. Natomiast, jeżeli utrata ma

charakter stały poszkodowany może zwrócić się do zakładu ubezpieczeń z roszczeniem rentowym.

Przy rozpatrywaniu roszczenia o rentę uzupełniającą należy przede wszystkim ustalić, w jakim zakresie osoba poszkodowana rzeczywiście utraciła zdolność do wykonywania pracy zarobkowej.

Oceny dokonuje się po zakończeniu leczenia obrażeń powypadkowych, gdy możliwe jest określenie

charakteru i faktycznego rozmiaru następstw oraz ich wpływu na możliwości dalszej pracy

zawodowej poszkodowanego. Pomocna w tej sprawie jest zwykle decyzja lekarza orzecznika działającego w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, który dokonuje medycznej oceny czy utrata zdolności do pracy jest całkowita, stała czy też częściowa. W przypadku częściowej utraty zdolności do wykonywania pracy zawodowej poszkodowany może żądać przyznania renty uzupełniającej w takim stopniu w jakim utracił zdolność do jej wykonywania. Może się również zdarzyć, iż stan zdrowia poszkodowanego tak się poprawi, że będzie mógł powrócić do pracy w pełnym wymiarze co będzie skutkowało zakończeniem obowiązku rentowego po stronie ubezpieczyciela.

Zasadnym jest również dochodzenie jednorazowego odszkodowania z tytułu utraconych dochodów

w przypadku, kiedy poszkodowany w związku z wypadkiem zmuszony był pozostawać na zwolnieniu

chorobowym lub w przypadku prowadzonej działalności gospodarczej, przedsiębiorstwo

poszkodowanego nie mogło normalnie prosperować w czasie jego leczenia czy rehabilitacji. Dla

udokumentowania utraconych dochodów wymagane jest zaświadczenie z zakładu pracy

potwierdzające wysokość zarobków poszkodowanego przed wypadkiem i wynagrodzenie jakie

otrzymywał w czasie zwolnienia chorobowego oraz przedstawienie zwolnień lekarskich. W

przypadku, kiedy poszkodowany prowadzi działalność gospodarczą konieczne jest przedstawienie

zaświadczenia z Urzędu Skarbowego, potwierdzające dochody przedsiębiorstwa (za okres od

początku roku kalendarzowego, w którym wydarzył się wypadek do dnia wydania zaświadczenia

i jeżeli to możliwe za rok poprzedni oraz zwolnienia lekarskie).

 

Utracone dochody.

Jeżeli w okresie leczenia poszkodowany utracił dochody (w całości bądź w części), które miałby, gdyby nie uległ wypadkowi, to przysługuje mu roszczenie o ich wyrównanie. Utracone dochody stanowią różnicę między zarobkami netto (premie, dodatki i inne składniki wynagrodzenia), a otrzymanym zasiłkiem chorobowym. Gdy poszkodowany przed wypadkiem prowadził działalność gospodarczą przyjmuje się, że przysługuje mu roszczenie o zwrot utraconych dochodów, wyliczonych na podstawie wypłacanych przez niego zaliczek na poczet podatku dochodowego. W przypadku opłacania podatku w formie ryczałtu wysokość zarobków, stanowiących podstawę wyliczenia utraconych dochodów, ustala się na podstawie deklaracji podatkowych PIT, bądź informacji z urzędu

skarbowego. Może być również taka sytuacja, że utracone zarobki przyznaje się zawsze po uwzględnieniu zaliczki na podatek, a więc netto. W ramach utraconych dochodów możemy również ubiegać się o utracone wynagrodzenia z umów zleceń, umów o dzieło.

 

Koszty przygotowania do wykonywania innego zawodu.

Jeżeli w wyniku wypadku osoba poszkodowana straciła możliwość wykonywania dotychczasowej pracy zarobkowej zakład ubezpieczeń jest zobowiązany do wypłaty odpowiedniej sumy tytułem przekwalifikowania do nowego zawodu.

 

Koszty adaptacji mieszkania.

Jeżeli w wyniku wypadku poszkodowany stał się inwalidą, słuszne jest ubieganie się o pokrycie kosztów adaptacji mieszkania do potrzeb osoby niepełnosprawnej.

 

Zadośćuczynienie.

Osobie poszkodowanej, która w wyniku wyrządzonej jej szkody doznała uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia sąd może przyznać odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznana krzywdę. Zadośćuczynienie jest świadczeniem jednorazowym i pieniężnym, mającym stanowić sposób złagodzenia cierpień fizycznych i psychicznych poszkodowanego. Obejmuje wszystkie cierpienia doznane przez poszkodowanego, a także te, które będzie odczuwać w przyszłości. Jest świadczeniem osobistym tzn. przynależne jest poszkodowanemu.

Przy określaniu zadośćuczynienia, kierując się praktyką Sądu Najwyższego należy uwzględnić wszystkie elementy krzywdy łącznie z tymi, które mogą ujawnić się w przyszłości. Przy ustalaniu zadośćuczynienia winno się brać pod uwagę takie elementy jak stopień trwałego uszczerbku na zdrowiu poszkodowanego (kalectwo, oszpecenie), długotrwałość choroby, cierpień, leczenia, rehabilitacji (bolesność zabiegów, dokonywane operacje, leczenie sanatoryjne), wiek i płeć poszkodowanego, poczucie bezradności życiowej jego widoki i możliwości w przyszłości (niemożność wykonywania zawodu, uprawiania sportu, zawarcia związku małżeńskiego, posiadania dzieci),a także aktualną stopę życiową społeczeństwa na terenie, w którym zamieszkuje poszkodowany.

Ustalanie zadośćuczynienia nie może być mechanicznym obliczaniem, musi być każdorazowo rozpatrywane w sposób indywidualny z uwzględnieniem różnorakich czynników. Niestety praktyka likwidacyjna zakładów odbiega czasami w sposób rażący od nakreślonego sposobu ustalenia zadośćuczynienia. Zadośćuczynienie wypłacane jest wyłącznie za życia poszkodowanego, a roszczenia z tytułu zadośćuczynienia nie przechodzą na spadkobierców, chyba że zostało ono uznane za życia poszkodowanego na piśmie lu

 

 

 

Adres e-mail
Imię i Nazwisko:
Telefon kontaktowy:
Rodzaj wypadku:

zaniżone odszkodowanie odszkodowania oc

Zadzwoń do nas 739-088-388  lub wyślij formularz

O nas

 

Możesz być pewny że Ci pomożemy!

Celem naszej działalności jest pomoc osobom poszkodowanym w wypadkach, które reprezentujemy w kontaktach z ubezpieczycielami odpowiedzialnymi za wypłatę odszkodowań.

   

Korzyści

 

szkoda oc Doświadczeni prawnicy
12 lat doświadczenia

zaniżone odszkodowanie Jasna przejrzysta umowa.
Brak ukrytych opłat

odszkodowania oc Wyższe odszkodowanie
Niż dochodzone samodzielnie

 

szkoda ocAdres: 80-175 Gdańsk
ul.Al.Gabrysiak 21

szkoda oc739-088-388